Pielęgnacja osób w stanie wegetatywnym w tym osób z wyłonioną tracheostomią

Pielęgnacja osób w stanie wegetatywnym w tym osób z wyłonioną tracheostomią

 
Odbiorcy kursu
Opiekunowie medyczni zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej, domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz osoby wspomagające opieką swoich bliskich.
 
Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych , ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn (budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka).
 
Czas trwania kursu
15 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy. Kurs prowadzony będzie w formie zajęć praktycznych oraz wykładów teoretycznych z wykorzystaniem technik multimedialnych, pokazów i ćwiczeń.
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program kursu
 
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie sprawdzianu wiedzy kończącego kurs. 
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy kursu otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające wiedzę z zakresu pielęgnacji pacjentów wegetatywnych
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Każdy z słuchaczy po zaliczeniu sprawdzianu wiedzy otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 
Koszt kursu
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób).  W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o ukończeniu kursu.