Organizacja przestrzeni pielęgnacyjnej

Organizacja przestrzeni pielęgnacyjnej (w domu osoby niesamodzielnej)

Odbiorcy szkolenia
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat organizowania opieki w domu chorego. Osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.
 
Miejsce odbywania się szkolenia
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)
 
Czas trwania szkolenia
8 godz.
 
Sposób prowadzenia zajęć
zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.
 
Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 
Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych.
 
Grupa docelowa
15 osób
 
Program szkolenia
 
Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu wiedzy praktycznego kończącego szkolenie. 
 
Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające informacje dotyczące organizowania opieki nad chorym w domu. 
 
Koszt kursu
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu.