Organizacja opieki w domu

Organizacja opieki i pielęgnacji w domu osoby chorej

Odbiorcy kursu
Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat organizowania opieki w domu chorego. Osoby wspomagające pomocą swoich bliskich lub sąsiadów, opiekunowie medyczni, opiekunowie środowiskowi, opiekunowie w domach pomocy społecznej.

Miejsce odbywania się kursu
Polska Szkoła Opiekunów Medycznych, ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn ( budynek Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka)

Czas trwania kursu
10 godz.

Sposób prowadzenia zajęć
zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele w terminach ustalonych po zebraniu grupy.

Część teoretyczna – prowadzona będzie w formie wykładów, pokazów, prezentacji multimedialnych, dyskusji itp. 

Część praktyczna- prowadzona będzie w formie ćwiczeń, pokazów z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów pielęgnacyjnych, oraz opisów osób chorych i niesamodzielnych w różnym stanie zdrowia. 

Grupa docelowa
15 osób

Program kursu

  1. Najczęstsze problemy osób przewlekle chorych i niesamodzielnych- 2 godz.
  2. Zabezpieczenie przestrzeni pielęgnacyjnej i organizowanie opieki w domu chorego- pierwsze kroki. Jakie możliwości daje system- 1 godz.
  3. Przystosowanie mieszkania do sprawności osoby chorej- 2 godz.
  4. Sprzęt i materiały ułatwiające pielęgnację i opiekę- 2 godz.
  5. Najczęściej popełniane błędy opiekuńcze- 1 godz.
  6. Planowanie opieki i dokumentowanie jej przebiegu- 2 godz.

Sposób sprawdzenia uzyskanej wiedzy
Podstawą do zaliczenia kursu będzie 100% obecność na zajęciach oraz zaliczenie egzaminu praktycznego kończącego kurs. Każdy z kursantów będzie wykonywał zadanie na fantomie pielęgnacyjnym związane z przygotowaniem stanowiska do wykonywania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

Materiały dydaktyczne
Każdy z słuchaczy otrzyma materiały dydaktyczne, zawierające informacje dotyczące organizowania opieki nad chorym w domu.Zaświadczenie o ukończeniu kursu: każdy z słuchaczy po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu

Koszt szkolenia
Do uzgodnienia, (w zależności od ilości osób). W cenie kursu wykłady, ćwiczenia, materiały dydaktyczne, egzamin końcowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

pobierz opis